top of page

Lover

Hilton Cognac Clubs lover av januar 2013.

§ 1​  Hilton Cognac Club er en lukket klubb for inntil 75 personer av spesielt dannet karakter som foretrekker Cognac som livseliksir.§ 2​  Klubbens formål er å heve kunnskapsnivået om Cognac og å nyte Cognac.

§ 3a  Klubbens midler skal primært benyttes til medlemmenes beste i form av økonomisk bidrag på medlemsmøter og andre arrangmenter for å sikre at disse blir attraktive og sosiale møtesteder for medlemmene.

§ 3b  Overskudd fra BERGEN COGNAC XO går uavkortet til veldedige organisasjoner/formål i Bergen.

§ 4  Det avholdes medlemsmøter hver annen måned i lokale som selger Cognac.

§ 5  Ethvert medlem må inneha et minimum av kunnskap om Cognac, slik som at drikken ikke foredles ved lagring på flaske.

§ 6  Klubben har en ukentlig kontingent på NOK 50 som betales inn årlig. Medlemskapet er frivillig, og det forventes således at medlemmene uoppfordret sørger for at det blir overført NOK 2600,- til konto 9521.54.39411 pr. 01.12. for hele året. Ved manglende betaling to uker etter fristen betraktes dette som en aktiv utmelding og medlemskapet opphører automatisk når det innbetalte beløp ikke lenger dekker kontingenten. Medlemskapet vil da kunne tilbys til andre søkere.

§ 7  Vedtekter kan endres ved 2/3-dels flertall blant fremmøtte medlemmer på formelle møter.

​§ 8  Gevinst i ukentlig lotteri skal være fire (4) hel (1/1) flasker Bergen XO.

§ 9  Premiene er identiske og vinnere går ut av ukens videre trekning.

§ 10  Produkter fra norskættede Cognachus bør foretrekkes.

§ 11  Verdensborgere med egen Cognac, kan bli æresmedlemmer.

§ 12  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, lotteri og kulturelle fellesarrangementer, og kommer i tillegg til ordinære medlemmer.

§ 13  Medlemmer av Hilton Cognac Club blir øyeblikkelig ekskludert hvis de - lar Cognac spille til jorden uten å passere nyrene (unnskyldninger som omgangssyke aksepteres ikke), - blir grepet i å drikke alkohol med frukt eller grønnsaker (julegløgg er unntatt denne regel), eller - nyter gin-tonic.

§ 14  Medlemmer som blir ekskludert, eller slutter av egen fri vilje (????), kan aldri søke nytt medlemskap. Ei heller deres etterkommere.

​§ 15 Opptak av nye medlemmer må godkjennes av 2/3-deler av medlemmene (aktivt eller passivt).bottom of page